Kvalitet

För oss hos Loval Oy är kvaliteten på våra produkter och vår verksamhet av allra högsta vikt. Vi satsar på kontinuerlig utveckling och vill vara en bra och säker arbetsplats samt tillförlitlig samarbetspartner för våra kunder och intressegrupper. Vi anser att verksamhet av god kvalitet även innefattar ansvarighet för miljön och att vi ser till att även våra samarbetspartner handlar enligt våra kvalitetsprinciper.

Hållbar utveckling

Loval Oy utreder och identifierar miljöpåverkan som följer av vår verksamhet och vi tar ansvar för att miljön ska må bra. Vi följer lagstiftningen och myndigheternas bestämmelser i all vår verksamhet och handlar enligt principerna för hållbar utveckling.

Energieffektiviteten är något vi utvecklar kontinuerligt. Vårt mål är att optimera energieffektiviteten både inom produktionen och i hur produkterna fungerar.

Vi har även engagerat oss för utvecklingen av energieffektiviteten genom att gå med i näringslivets energieffektivitetsavtal. Målet med avtalet är att främja genomförandet av Finlands energibesparingsmål.

Vi beaktar miljövärdena vid alla våra val och använder förnybar energi för våra processer. Bland annat använder vi svinnvärme från processerna till att värma upp våra lokaler.

Företagsansvar


Vi har undertecknat FN:s initiativ till företagsansvar, Global Compact. Det innebär att vi i fråga om internationellt godkända principer engagerar oss för mänskliga rättigheter, internationella arbetsstandarder, miljö och antikorruption och att vi förväntar oss att våra affärspartner följer samma grundläggande principer. Alla arbetstagare ska vara införstådda med våra värderingar, verksamhetsprinciper och arbetsmetoder. Dessa har samlats i våra uppförandeanvisningar.

Våra etiska principer

 • Respekt för mänskliga rättigheter

  Vi behandlar alla våra arbetstagare rättvist, uppskattande och respektfullt.

  • Vi uppskattar och utvecklar mångfald i vår personal.
  • Ingen diskrimineras i fråga om befattning eller arbetsuppgifter.
  • Vi varken trakasserar, hotar eller diskriminerar våra kollegor eller affärspartner.
  • Vi respekterar arbetstagarnas organisationsfrihet och rätt att ingå kollektivavtal. Vi respekterar även arbetstagarnas rätt att inte vara medlemmar av en fackförening.
  • Vi tillåter inte barnarbete, olaglig arbetskraft eller tvångsarbete.
  • Vi ser till att arbetstagare under 18 år inte utför riskfyllt arbete.
  • Vi skyddar arbetstagarnas och kundernas personuppgifter.
  • Våra arbetstagare har rätt att ge uttryck för sina åsikter och att förmedla information på ett ansvarsfullt sätt.
 • Bra arbetsförhållanden

  Bra arbetsförhållanden

  • Vi skapar bra relationer till våra arbetstagare och förväntar oss att de engagerar sig för företagets utveckling.
  • Vi tillhandahåller en bra arbetsmiljö och möjligheter till personlig utveckling.
  • Vi kompromissar inte i sådant som rör hälsa och säkerhet.
  • Vi försöker minimera olycksfall och olyckor i arbetet genom förebyggande åtgärder.
  • Vi betalar lön och ersättningar enligt lagar och avtal. Vi belönar bra och exceptionella prestationer.
 • Mindre miljöpåverkan

  Vi beaktar miljön i hela vår värdekedja.

  • Vi har som strategi att tillverka energilösningar som främjar hållbar utveckling.
  • Vi främjar användning av hållbar energi, sparande av naturresurser samt mindre utsläpp och avfallsmängder.
  • Vi ser miljöfrågorna som en helhet – i allt från produktutveckling till återvinning.
  • Vi identifierar risker för människor och miljö och använder försiktighetsprincipen i vår verksamhet.
 • God affärsetik

  Vi följer lagstiftningen och god affärsetik i alla våra affärsrelationer och i vår verksamhet.

  • Vi kräver öppenhet och ärlighet i all vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartner.
  • Mutor är förbjudna. Prestationer till affärspartner får endast utföras utan ersättning om det är för verkliga varor och tjänster.
  • Värdet på gåvor och andra förmåner får inte överskrida lokal praxis och de ska följa lokal lagstiftning.
  • Vi följer konkurrenslagstiftningen och främjar rättvis konkurrens.
  • Alla arbetstagare ska undvika intressekonflikter mellan sina egen ekonomi och företagets affärsverksamhet.
  • Alla arbetstagare har rätt att avslöja ekonomiska och andra oegentligheter utan oro för personliga följder (visselblåsningsprincipen).
  • Vi följer internationella marknadskrav och sanktioner.
 • Ansvarsfulla inköp

  Vi gör våra inköp på ett ansvarsfullt sätt och ställer krav på våra leverantörer.

  • Vi arbetar enbart med leverantörer som följer våra uppförandeanvisningar.
  • Vi ställer krav på våra leverantörer och bedömer dem innan vi börjar samarbeta med dem och under samarbetets gång.
  • Vi uppmuntrar våra leverantörer att skaffa sig ett certifierat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrningssystem.
  • Vi granskar våra leverantörers aktiviteter regelbundet. Om vi upptäcker brister i verksamheten kräver vi korrigerande åtgärder. Alternativt kan vi avsluta affärsrelationen.
 • Produktansvar

  De viktigaste förutsättningarna för kontinuerlig utveckling är våra produkters kvalitet, säkerhet och miljövänlighet samt att de fungerar.

  • Vi eftersträvar att produkterna och användningen av dem ska främja hållbar utveckling energieffektivitet, ekologisk planering och livscykeltänkande är viktiga nyckelord.
  • Våra produkter uppfyller avtalade och lagstiftningsmässiga normer och standarder som rör hälsosamhet och användarsäkerhet.
  • Vi ger lämpliga och tydliga anvisningar om hur våra produkter ska installeras, användas, underhållas och förvaras. Dessutom berättar vi hur de ska kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.
  • Vi säkerställer att kunden snabbt får svar från oss om det förekommer frågor om våra produkter.
 • Samhällsansvar

  I den mån det är möjligt är vi en del av de samhällen där vi har vår verksamhet

  • I den mån det är möjligt är vi en del av de samhällen där vi har vår verksamhet och försöker anställa och utveckla lokala arbetstagare och chefer.
  • Vårt mål är att nästa generation ska få mer information om processer och produkter och att den ska söka sig till vårt företag
  • Vi utför ett aktivt utvecklingsarbete med industrins olika nätverk samt med universitet och forskningsanstalter..
  • Vi prioriterar sponsoravtal som är till gagn för vår verksamhetsmiljö, stödjer våra värderingar och stärker våra relationer till kunder och partner.
  • Vi binder oss inte till politiska partier, politiker eller politiska organisationer och stödjer inte heller dem.
 • Transparens

  Vår kommunikation är direkt och ärlig och följer lagar, bestämmelser och normer.

  • Vi har nära relationer till våra intressegrupper. Vår kommunikation med intressegrupperna är baserad på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik.
  • Våra arbetstagare ska följa alla sekretessrelaterade regler som rör information som företaget eller dess affärspartner äger. Detsamma gäller information som kan påverka företagets konkurrenskraft och framgång.

Ladda ner