Laatu

Tuotteidemme ja toimintamme laatu ovat meille Loval Oy:ssä ensiarvoisen tärkeitä. Panostamme jatkuvaan kehitykseen ja haluamme olla hyvä ja turvallinen työpaikka ja luotettava yhteistyökumppani asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Mielestämme hyvään laatutoimintaan liittyy myös vastuullisuus ympäristöstämme ja huolehtiminen siitä, että yhteistyökumppanimmekin toimivat meidän laatuperiaatteidemme mukaisesti.

Kestävä kehitys

Loval Oy:ssä selvitämme ja tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja kannamme vastuuta ympäristön hyvinvoinnista. Noudatamme kaikessa toiminnassa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja toimimme kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Energiatehokkuus on meille tärkeä jatkuvan kehittämisen kohde. Tavoitteenamme on optimoida energiatehokkuus sekä tuotannossa että tuotteiden toiminnassa.

Energiatehokkuuden kehittämiseen olemme sitoutuneet myös liittymällä elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen, jonka tavoitteena on edistää Suomelle annettujen energiansäästövelvoitteiden toteutumista.

Huomioimme kaikissa valinnoissa ympäristöarvot ja käytämme prosesseissa uusiutuvaa energiaa. Käytämme muun muassa prosessien hukkalämpöä toimitilojen lämmittämiseen.

Yritysvastuu

Olemme allekirjoittaneet YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen. Tämä tarkoittaa sitä, että sitoudumme kansainvälisesti hyväksyttyihin periaatteisiin liittyen ihmisoikeuksiin, kansainvälisiin työstandardeihin, ympäristöön ja antikorruptioon, sekä odotamme liikekumppaneidemme seuraavan samoja perusperiaatteita. Kaikkien työntekijöiden täytyy tuntea arvomme, liiketoimintaperiaatteemme sekä työtapamme, jotka on koottu käyttäytymisohjeistoon.

Eettiset periaatteemme

 • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

  Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme oikeudenmukaisesti, arvostavasti ja kunnioittavasti.

  • Arvostamme ja kehitämme monimuotoisuutta työntekijöidemme keskuudessa.
  • Emme syrji ketään aseman tai työtehtävien osalta.
  • Emme häiritse, uhkaile tai syrji kollegoita tai liikekumppaneitamme.
  • Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta järjestäytyä ja solmia työehtosopimuksia. Kunnioitamme myös työntekijöiden oikeutta olla kuulumatta ammattiliittoon.
  • Emme salli lapsityötä, laitonta työvoimaa emmekä pakkotyötä.
  • Varmistamme, että alle 18-vuotiaat työntekijät eivät tee riskialtista työtä.
  • Suojaamme työntekijöidemme ja asiakkaidemme henkilötiedot.
  • Työntekijöillämme on oikeus ilmaista mielipiteensä ja välittää tietoa vastuullisesti.
 • Hyvät työolosuhteet

  Tarjoamme hyvän työympäristön ja mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen.

  • Luomme hyvät suhteet työntekijöihimme ja odotamme heidän sitoutuvan yrityksen kehitykseen.
  • Tarjoamme työntekijöille mahdollisuuden kehittää tietojaan ja taitojaan. Tällä vahvistamme työntekijöidemme ammattitaitoa ja tuemme henkilökohtaista ja taloudellista kehitystä.
  • Emme tee kompromisseja terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
  • Toimimme ennakoivasti onnettomuuksien ja työtapaturmien minimoimiseksi.
  • Maksamme palkat ja korvaukset sovitusti lakien ja sopimusten mukaan. Palkitsemme hyvät suoritukset ja poikkeukselliset saavutukset
 • Pienempi ympäristövaikutus

  Huomioimme ympäristön koko arvoketjussa.

  • Strategiamme on valmistaa kestäviä maailmanluokan energiaratkaisuja ja edistää näin kestävämmän yhteiskunnan kehitystä.
  • Pyrimme edistämään lisääntyvää uusiutuvan energian käyttöä, luonnonvarojen säästämistä, pienempiä päästöjä ilmaan ja veteen sekä pienempiä jätemääriä.
  • Meillä on kokonaisnäkemys ympäristökysymyksistä – tuotekehityksestä kierrätykseen.
  • Tunnistamme riskit ihmisille ja ympäristölle ja sovellamme varovaisuusperiaatetta
 • Hyvä liiketoimintaetiikka

  Liikesuhteemme ja liiketoimintamenetelmämme perustuvat siihen, että noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää liiketoimintaetiikkaa.

  • Vaadimme avoimuutta ja rehellisyyttä toimintamme kaikissa osissa ja odotamme samaa liikekumppaneiltamme.
  • Lahjukset ovat kiellettyjä. Liikekumppaneille maksettavat suoritukset saavat ainoastaan olla vastinetta todellisista tavaroista ja palveluista.
  • Lahjojen ja muiden etuisuuksien arvo ei saa ylittää paikallisia tapoja ja niiden pitää olla paikallisen lainsäädännön mukaisia.
  • Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja edistämme oikeudenmukaista kilpailua.
  • Kaikkien työntekijöiden tulee välttää henkilökohtaisten taloudellisten kysymysten ja yhtiön liiketoiminnan välisiä eturistiriitoja.
  • Kaikilla työntekijöillä on oikeus paljastaa taloudellisia ja muita väärinkäytöksiä (whistleblower-periaate) pelkäämättä henkilökohtaisia seurauksia.
  • Noudatamme kansainvälisiä markkinavaatimuksia ja sanktioita.
 • Vastuullinen hankintatoimi

  Teemme vastuullisia hankintoja ja asetamme vaatimuksia toimittajillemme.

  • Toimimme vain sellaisten toimittajien kanssa, jotka noudattavat käyttäytymisohjeistoamme.
  • Asetamme vaatimuksia toimittajillemme ja arvioimme heidät ennen yhteistyön aloittamista ja sen aikana.
  • Toimittajia kannustetaan hankkimaan sertifioitava laatu-, ympäristö- ja työympäristöjohtamisjärjestelmä.
  • Seuraamme säännöllisesti toimittajiemme toimintaa.Jos huomaamme heidän toiminnassaan puutteita, vaadimme korjaavia toimenpiteitä tai voimme lopettaa koko liikesuhteen.
 • Tuotevastuu

  Tuotteidemme toimivuus, laatu, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat jatkuvan kehityksen tärkeimmät edellytykset.

  • Pyrimme siihen, että tuotteemme myötävaikuttavat kestävään kehitykseen kun asiakkaamme käyttävät niitä - energiatehokkuus, ekosuunnittelu ja elinkaariajattelu ovat tärkeitä avainsanoja.
  • Tuotteemme täyttävät sovitut ja lakimääräiset terveellisyyttä ja käyttöturvallisuutta koskevat normit ja standardit.
  • Kerromme asianmukaisesti ja selkeästi, miten tuotteemme asennetaan, käytetään, huolletaan, säilytetään ja hävitetään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.
  • Varmistamme, että asiakas saa nopeasti vastauksen tuotekysymyksiin ja tietopyyntöihin.
 • Yhteiskuntavastuu

  Osallistumme verkostoihin ja yhteisöihin, joissa toimimme.

  • Osallistumme mahdollisuuksien mukaan yhteisöihin, joissa toimimme ja pyrimme palkkaamaan sekä kehittämään paikallisia työntekijöitä ja esimiehiä.
  • Tavoitteena on, että seuraava sukupolvi saa enemmän tietoa prosesseista ja tuotteista ja hakeutuu yritykseemme.
  • Harjoitamme aktiivisesti kehitystoimintaa teollisuuden verkostojen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.
  • Asetamme etusijalle sponsorisopimukset, jotka hyödyttävät toimintaympäristöämme, jotka tukevat arvojamme ja jotka vahvistavat suhteitamme asiakkaisiin ja kumppaneihimme.
  • Emme sitoudu poliittisiin puolueisiin, poliitikkoihin tai poliittisiin organisaatioihin emmekä tue niitä.
 • Läpinäkyvyys

  Viestintämme on suoraa, rehellistä ja lakien, sääntöjen ja normien mukaista.

  • Ylläpidämme läheisiä suhteita sidosryhmiimme. Viestintämme sidosryhmille perustuu säännölliseen yhteydenpitoon, selkeyteen ja hyvään etiikkaan.
  • Työntekijöiden täytyy noudattaa kaikkia sääntöjä, jotka liittyvät yrityksen ja liikekumppaniemme omistamien tietojen salassapitoon sekä sellaisen tiedon salassapitoon, joka voi vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn ja menestymiseen pitkällä aikavälillä.

Ladattavat tiedostot