Skicka meddelande till oss

Vi följer lagstiftningen och god affärsetik i alla våra affärsrelationer och i vår verksamhet.

  • Vi kräver öppenhet och ärlighet i all vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartner.
  • Mutor är förbjudna. Prestationer till affärspartner får endast utföras utan ersättning om det är för verkliga varor och tjänster.
  • Värdet på gåvor och andra förmåner får inte överskrida lokal praxis och de ska följa lokal lagstiftning.
  • Vi följer konkurrenslagstiftningen och främjar rättvis konkurrens.
  • Alla arbetstagare ska undvika intressekonflikter mellan sina egen ekonomi och företagets affärsverksamhet.
  • Alla arbetstagare har rätt att avslöja ekonomiska och andra oegentligheter utan oro för personliga följder (visselblåsningsprincipen).
  • Vi följer internationella marknadskrav och sanktioner.