Kvalité och miljö


Kvalitet

En god leverantör står för en framgångsrik helhet. Till leverantörens ansvar hör att fastställa kundens behov och på basen av detta göra den rätta planeringen, dimensioneringen, användning av ändamålsenliga material, produktsäkerhet samt pålitlig leverans. På grund av detta är kvaliteten på produkterna samt verksamheten av högsta värde för oss på Loval Oy.

All expertis kombinerad med produktutveckling och forskningsarbete som uppnåtts under årtionden både i det egna laboratoriet samt vid det finska partneruniversitetet gör oss till experter i många avseenden när det gäller värmeöverföring, material och produktionsteknik.

Vårt företag har haft ISO 9001 kvalitetssystem sedan 1994. Hela vår personal har gått igenom en intern skolning, med vilken man försäkrar sig om att en välplanerad produkt förverkligas enligt Loval Oy:s standarder. Med kontinuerlig informering och skolning av vår personal säkerställs förverkligandet av Loval Oy:s kvalitetspolitik och kvalitets mål.

För Loval Oy:s personal är kvalitet en helhetsbetonad livskvalitet och den ”täcker” således också kvalitetskraven för arbetslivet. Vårt motto lyder ”kvalitetstid på jobbet och hemma”.

Loval engineering

Miljöpolicy

Loval identifierar miljöpåverkan av sin verksamhet och tar sitt ansvar i förebyggandet av förorening av miljön. Loval följer lagar och andra krav ställda av både myndigheter och sin egen organisation i all sin verksamhet. Loval driver ständig förbättring i all sin verksamhet inklusive miljöfrågorna.

Miljövänlig energi och låg energiförbrukning i process och verksamhet är båda viktiga värden för Loval. All elektricitet som Loval förbrukar är producerat av förnybara naturresurser. Loval har också bundit sig till förbättring av energieffektivitet genom att ansluta sig till de nationella energieffektivitetsavtalen, som ansvarar för Finlands internationella åtaganden i arbetet för att bekämpa klimatförändringen. Loval strävar efter energieffektivitet i sin produktion samt i sina produkter.

Loval strävar i sin produktion och produktutveckling mot effektiv användning av material. Målsättningen är att minimera negativ miljöpåverkan genom hela livscykeln av produkterna.

Uppförandekoden (Code of conduct)

Uppförandekoden utgör tillsammans med reglerna för bolagsstyrning samt koncernens policys och riktlinjer ett ramverk för vår verksamhet. Koden gäller alla våra anställda, chefer och styrelsemedlemmar.

Uppförandekoden visar också vad vi förväntar oss från våra affärspartners.

Uppförandekoden ger övergripande vägledning inom åtta områden.

Uppförandekod:

We treat all employees fairly, worthily and with respect.

 • We value and develop diversity among our employees.
 • We do not give any one special treatment regarding their employment or duties.
 • We do not harass, threaten or discriminate against colleagues or business partners.
 • We respect the right of the employees to organize and negotiate a collective agreement. We also respect the right of an employee to refuse to join a union.
 • We do not permit child labour, illegal labour or forced labour.
 • We ensure that employees under 18 years of age do not carry out risky work.

 

We offer good working conditions and opportunities for personal development.

 • We create good relations with our employees and expect involvement in the company's development.
 • We offer employees the opportunity to develop knowledge and skills. This is to increase professional ability and strengthen personal and economic development.
 • We do not compromise on health and safety issues.
 • We take preventative measures to reduce the risk of accidents and work injuries.
 • We pay wages and remuneration according to agreements and according to legislation and regulations.
 • Werewardgoodperformance and extraordinaryefforts.

 

logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at