Våra affärsrelationer och affärsmetoder baseras på att vi följer lagstiftningen och tillämpar god affärsetik.

  • Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i alla delar av vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartners.
  • Mutor är förbjudna. Alla former av kompensation till affärspartners får bara avse egentliga varor eller tjänster.
  • Gåvor och andra förmåner får inte gå utöver lokala seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning.
  • Vi följer konkurrenslagstiftningen och verkar för rättvis konkurrens.
  • Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet.
  • Alla medarbetare har rätt att utan risk för negativa personliga konsekvenser påtala ekonomiska och andra oegentligheter (whistleblower principen).

 

logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at