Om Loval

Loval Oy, som är grundat år 1960 är bland de största producenterna av elvärmeelement i Europa. Loval har utvecklats från ett litet familjeföretag till ett medelstort företag som idag har ca 300 anställda

Sedan 1995 har Loval tillhört den svenska koncernen Nibe Industrier Ab

Idag går över 80% av Lovals produktion till export, varav de största marknaderna är i Tyskland, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Vi levererar elvärmeelement, värmeväxlare och helhetslösningar alltjämt över hela värden.

Under Lovals femtio åriga existens har vi utvecklat och fördjupat vårt befintliga kunnande samt tillämpat och utvidgat på nya områden. Bakom framgången till de långvariga kundrelationerna ligger det ständiga förbättrandet, innovativa agerande och ojämförliga tekniska lösningar.  Grunden till hela vår affärsidé har varit kundens behov.

Vår business idé har alltid varit att hjälper våra kunder att förbättra sin lönsamhet med vår kärnkompetens då det gäller kunskap om elvärme, värmeöverföring, material och lödning.

LOVAL CERTIFIKAT


The Loval story

1960

Loval Oy grundades av Eero Laakso. Till en början tillverkades allt för hand och i småa volymer. Första produktionsverktyget var en stukningsmaskin, en förfader till dagens valsmaskiner.

1967

En stark tillväxt gjorde arbetet svårt i exsisterande utrymmen. Nya utrymmen hittades i en före detta svinstia, till vilken produktionen flyttades. Nya produktionsmaskiner, som bl.a. värmeugnar, elementfyllare samt olika elementböjningsmaskiner investerades.

1968

Exporten startar till våra granne i väst. En av de första stora kunderna var Nibe-Verken Ab i Sverige, som monterade Loval- tillverkade kopparelement i varmvattenberedarna.

1974

Fortsatt tillväxt kräver större utrymmen som byggs i stadsdelen Fredsby, där verksamheten finns ännu idag. Exporten har växt via Sverige till Norge och ända till de stora marknaderna i Tyskland. Ungnslödningstekniken ger Loval konkurrensfördel och högre produktionskapacitet.

1977

Företaget har nått storleken att familjen Laakso bestämmer att sälja företaget till Rauma stationerade Hollming Oy.

1982

Företaget fortsätter växa och utvidgar med 3000 m2. Den första av nästa generationens vakuumugn skaffas i samtidigt.

1983

Loval övergår till Strömberg Ab.

1986

Loval Oy:s ägande övergår via MBO- affär till företagets verkande ledning.

1990

Vakuum löd teknikens utveckling ökar på produkternas förädlingsgrad, produktionen förändras från komponent- till högre grad systeminriktad. Första produktfamiljen i denna utveckling var småbehållare. Loval erbjuder mera kompletta, och konkurrenskraftiga slutprodukter.

1994

Exportandelen överskrider 50%.

1995

Svenska Nibe-Industrier Ab förvärvar Loval Oy.

2000

Den första industriroboten tas i bruk.

2003

Produktsortimentet utökas med plattvärmeväxlare, de första produkterna utan värme-element. Istället utnyttjs Lovals kärnkompetens av vakuumlödteknik.

Business idea

We help our customers to improve their profitability through our core competence in the field of electric heating, heat exchangers and material and brazing technology.

Vision

We are the reliable and esteemed business partner for our chosen customers and customer segments.

Kvalitet

En god leverantör står för en framgångsrik helhet. Till leverantörens ansvar hör att fastställa kundens behov och på basen av detta göra den rätta planeringen, dimensioneringen, användning av ändamålsenliga material, produktsäkerhet samt pålitlig leverans. På grund av detta är kvaliteten på produkterna samt verksamheten av högsta värde för oss på Loval Oy.

All expertis kombinerad med produktutveckling och forskningsarbete som uppnåtts under årtionden både i det egna laboratoriet samt vid det finska partneruniversitetet gör oss till experter i många avseenden när det gäller värmeöverföring, material och produktionsteknik.

Vårt företag har haft ISO 9001 kvalitetssystem sedan 1994. Hela vår personal har gått igenom en intern skolning, med vilken man försäkrar sig om att en välplanerad produkt förverkligas enligt Loval Oy:s standarder. Med kontinuerlig informering och skolning av vår personal säkerställs förverkligandet av Loval Oy:s kvalitetspolitik och kvalitets mål.

För Loval Oy:s personal är kvalitet en helhetsbetonad livskvalitet och den ”täcker” således också kvalitetskraven för arbetslivet. Vårt motto lyder ”kvalitetstid på jobbet och hemma”.

Loval engineering
Loval engineering

Miljöpolicy

Loval identifierar miljöpåverkan av sin verksamhet och tar sitt ansvar i förebyggandet av förorening av miljön. Loval följer lagar och andra krav ställda av både myndigheter och sin egen organisation i all sin verksamhet. Loval driver ständig förbättring i all sin verksamhet inklusive miljöfrågorna.

Miljövänlig energi och låg energiförbrukning i process och verksamhet är båda viktiga värden för Loval. All elektricitet som Loval förbrukar är producerat av förnybara naturresurser. Loval har också bundit sig till förbättring av energieffektivitet genom att ansluta sig till de nationella energieffektivitetsavtalen, som ansvarar för Finlands internationella åtaganden i arbetet för att bekämpa klimatförändringen. Loval strävar efter energieffektivitet i sin produktion samt i sina produkter.

Loval strävar i sin produktion och produktutveckling mot effektiv användning av material. Målsättningen är att minimera negativ miljöpåverkan genom hela livscykeln av produkterna.

Uppförandekoden (Code of Conduct)

Uppförandekoden utgör tillsammans med reglerna för bolagsstyrning samt koncernens policys och riktlinjer ett ramverk för vår verksamhet. Koden gäller alla våra anställda, chefer och styrelsemedlemmar.

Uppförandekoden visar också vad vi förväntar oss från våra affärspartners.

Uppförandekoden ger övergripande vägledning inom åtta områden.

Code of conduct: Ladda ner som PDF HÄR

 • 1. Respekt för mänskliga rättigheter

   

  Vi behandlar alla medarbetare rättvist, värdigt och med respekt.

  • Vi värdesätter och utvecklar mångfalden bland våra medarbetare.
  • Vi särbehandlar inte någon vad gäller anställning eller arbetsuppgifter.
  • Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte kollegor eller affärspartners.
  • Vi respekterar medarbetarnas rättighet att organisera sig och att förhandla om kollektivavtal. Vi respekterar även en medarbetares rätt att avstå från att ingå i en fackförening.
  • Vi tillåter inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.
  • Vi säkerställer att medarbetare under 18 år inte utför riskfullt arbete.
 • 2. Goda arbetsförhållanden

   

  Vi erbjuder god arbetsmiljö och möjligheter till personlig utveckling.

  • Vi skapar goda relationer till våra medarbetare och förväntar oss ett engagemang i företagets utveckling.
  • Vi erbjuder medarbetarna möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter. Detta för att öka yrkesskickligheten och stärka den personliga och ekonomiska utvecklingen.
  • Vi kompromissar inte i frågor som rör hälsa och säkerhet.
  • Vi arbetar förebyggande för att minska risker för olyckor och arbetsskador.
  • Vi betalar ut löner och ersättningar enligt överenskommelse och enligt lagar och avtal. Vi belönar goda prestationer och extraordinära insatser.

   

 • 3. Minskad miljöpåverkan

   

  Vi tar hänsyn till miljön i hela vår värdekedja.

  • Vi strävar förökad användning av förnybar energi, hushållning med naturresurser, minskade utsläpp till luft och vatten, samt minskade avfallsmängder.
  • Vi har en helhetssyn på miljöfrågorna – från produktutveckling till att produkten tjänat ut.
  • Vi identifierar risker för människor och miljö och tillämpar försiktighetsprincipen.


   

 • 4. God affärsetik

   

  Våra affärsrelationer och affärsmetoder baseras på att vi följer lagstiftningen och tillämpar god affärsetik.

  • Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i alla delar av vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartners.
  • Mutor är förbjudna. Alla former av kompensation till affärspartners får bara avse egentliga varor eller tjänster.
  • Gåvor och andra förmåner får inte gå utöver lokala seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning.
  • Vi följer konkurrenslagstiftningen och verkar för rättvis konkurrens.
  • Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet.
  • Alla medarbetare har rätt att utan risk för negativa personliga konsekvenser påtala ekonomiska och andra oegentligheter (whistleblower principen).

   

 • 5. Ansvarsfulla inköp

   

  Vi gör ansvarsfulla inköp och ställer krav på våra leverantörer.

  • Vi samarbetar enbart med leverantörer som ställer upp på vår uppförandekod.
  • Vi ställer krav på våra leverantörer och utvärderar dem både innan och under vårt samarbete.
  • Leverantörerna uppmuntras att införa certifieringsbara ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Vi följer regelbundet upp leverantörernas prestationer. Detta kan innebära krav på förbättringsåtgärder eller att vårt samarbete avslutas..


   

 • 6. Produktansvar

   

  Våra produkters funktion, kvalitet, säkerhet och miljöegenskaper är de viktigaste förutsättningarna för företagets fortsatta utveckling.

  • Vi strävar efter att våra produkter bidrar till hållbar utveckling när de används av kunden – energieffektivitet, ecodesign och livscykeltänkande är viktiga ledord för oss.
  • Våra produkter uppfyller överenskomna och lagliga normer och standarder beträffande hälsa och säkerhet vid användningen.
  • Vi har relevant och tydlig information om säker och miljöanpassad installation, användning, underhåll, förvaring och slutligt omhändertagande.
  • Vi säkerställer att kunden snabbt får svar på produktfrågor och önskemål om information.
 • 7. Samhällsengagemang

   

  Vi engagerar oss i nätverk och samhällen där vi verkar.

  • Där det är möjligt engagerar vi oss i de samhällen där vi har verksamheter och strävar efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och chefer.
  • Vi arbetar för att nästa generation får ökade kunskaper om våra processer och produkter och söker sig till vår bolag.
  • Vi är aktiva i utvecklingssamarbeten med industriella nätverk, universitet och forskningsinstitut.
  • Vi prioriterar bidrag och sponsoravtal som gynnar de platser där vi verkar och stödjer våra värderingar och stärker relationerna med kunder och samarbetspartners.
  • Vi bidrar inte till eller engagerar oss i politiska partier, politiker eller politiska organisationer.


 • 8. Transparens

   

  Vår kommunikation är rak, ärlig och följer gällande lagstiftning, regler och normer.

  • Vi upprätthåller nära relationer med våra intressenter där kommunikationen är baserad på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik.
  • Alla medarbetare måste respektera tillämpliga regler om bevarad sekretess för information som ägs av företaget och våra affärspartners. Detsamma gäller sådaninformation som potentiellt kan påverka vår konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad.

   

   

logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at