Yleiset ostoehdot, Loval 2016 (PDF)

1. SOVELTAMINEN

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, kun osapuolet ovat niin kirjallisesti sopineet tai jos Loval Oy (jäljempänä ”Loval”) on niihin tilauksessaan viitannut ja toimittaja on hyväksynyt tilauksen (jäljempänä ”sopimus”). Näitä ehtoja sovelletaan myös silloin, kun tilausta koskeva sopimus syntyy esimerkiksi siten, että toimittaja ryhtyy tilauksen edellyttämiin toimiin tai muulla tavoin ilmaisee hyväksyvänsä tilauksen.

2. VALMISTUSTIEDOT JA PIIRUSTUKSET

Toimittaja sitoutuu toimittamaan tuotteet tai komponentit (jäljempänä ”tuotteet”) Lovalin valmistustietojen mukaisina, tai jos sellaisia ei ole, muutoin sopimuksenmukaisina. Kaikki piirustukset ja muut tekniset asiakirjat, jotka Loval on antanut toimittajan käyttöön, ovat Lovalin omaisuutta. Asiakirjat ovat tämän sopimuksen tarkoittamaa luottamuksellista tietoa, eikä niitä saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon liittyen asiakirjat on luovutettu. Niitä ei saa kopioida, muutoin jäljentää tai luovuttaa kolmansille henkilöille tai muutoin saattaa heidän tietoisuuteensa ilman Lovalin nimenomaista lupaa.

3. TYÖKALUT JA MUUT TAVARAT

Lovalin toimittajan käyttöön luovuttamat (mm. toimittajalta tilaamat) työkalut, laitteet ja muu materiaali on Lovalin omaisuutta. Ne on säilytettävä erillään muista tavaroista ja merkittävä selkeästi tekstillä ”Loval Oy:n omaisuutta” ja/tai muulla Lovalin erikseen ilmoittamalla merkinnällä.

4. TOIMITTAJAN TILOJEN TARKASTAMINEN

Sinä aikana, jolloin toimittaja valmistaa tuotteita Lovalille, on Lovalilla oikeus koska tahansa tarkistaa toimittajan tuotantotilat.

5. TOIMITUS

Jos osapuolet ovat sopineet toimitusehdoista, tulkitaan niitä toimituksen ajankohtana voimassa olevien INCOTERMS-toimitusehtojen mukaan. Jos muuta ei ole sovittu, toimitus tapahtuu ehdolla FCA valmistuspaikka/toimittajan varasto (INCOTERMS).

6. PAKKAAMINEN JA KULJETUS

Siitä riippumatta, mitä INCOTERMS-toimitusehdoissa määrätään, on toimittajan pakattava tuotteet huolellisesti kuljetusmuoto ja -etäisyys huomioon ottaen, valmistustiedoissa annettujen tai Lovalin erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Pakkauksessa on mainittava Lovalin tilausnumero, tuotenumero sekä tuotteiden lukumäärä.

7. TOIMITUSAIKA

Toimittajan on toimitettava tuotteet sopimuksessa mainittuna ajankohtana tai mainittuina ajankohtina. Jos osapuolet ovat sopineet toimitukselle tietyn päivämäärän sijaan aikamäärän, alkaa toimitusaika kulua sopimuksen tekohetkestä. Jos toimitusaikaa ei ole muuten sovittu, on se 14 päivää sopimuksen tekemisestä.

8. VIIVÄSTYS

Jos toimittaja havaitsee, että ei pysty toimittamaan tuotteita sopimuksessa määrättynä ajankohtana tai siinä määrättyinä ajankohtina, on tämän välittömästi ilmoitettava siitä Lovalille. Siinä yhteydessä on toimittajan mainittava viivästyksen syy sekä arvioitu uusi toimituspäivä. Jos tuotteita ei toimiteta oikeaan aikaan tai ne ovat jäljempänä 11-kohdassa tarkoitetulla tavalla virheellisiä, on toimittajan maksettava Lovalille viivästyssakkoa sovitusta toimituspäivästä lukien 2 % jokaiselta alkavalta viikolta, kuitenkin enintään 15 %. Viivästyssakko ja sen enimmäismäärä lasketaan niiden tuotteiden arvosta, joita ei viivästyksen vuoksi voida ottaa käyttöön. Viivästyssakko tulee maksettavaksi Lovalin sitä erikseen vaatiessa.

Jos tavaroita ei ole toimitettu vielä siinä vaiheessa, kun sopimussakon enimmäismäärä on täyttynyt, voi Loval harkintansa mukaan purkaa sopimuksen joko kokonaan tai viivästyneiltä osin. Lovalilla on myös oikeus purkaa sopimus, jos on nähtävissä, että toimitus myöhästyy niin paljon, että edellä mainitun kappaleen perusteella Lovalilla olisi oikeus viivästyssakon enimmäismäärään. Tällaisessa tapauksessa Lovalilla on oikeus periä viivästyssakon enimmäismäärä.

Edellä mainitun viivästyssakon lisäksi Lovalilla on oikeus saada toimittajalta korvaus viivästyksestä aiheutuneesta sopimussakon määrän ylittävästä todellisesta vahingosta.

9. HINTA

Loval maksaa tuotteista sopimuksessa sovitun hinnan. Hinta on kiinteä, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, ja kattaa kaikki toimitukseen liittyvät kulut. Toimittajalle ei siten ole oikeutta veloittaa laskutus- tai muita vastaavia lisämaksuja.

10. MAKSUEHDOT

Jollei sopimuksessa ole toisin sovittu, on maksuehto 30 päivää laskun päiväyksestä, kuitenkin aina vähintään 30 päivää siitä, kun Loval vastaanotti laskussa mainitut tuotteet. Laskuun on merkittävä Lovalin tilausnumero. Jos Lovalin maksu viivästyy, on toimittajalla oikeus veloittaa erääntyneelle summalle viivästyskorkoa, jonka suuruus on Suomen pankin peruskorko laskun eräpäivänä lisättynä kuudella prosentilla.

11. VIRHEVASTUU

Toimittajan on vaihdettava vialliset tuotteet virheettömiin, jos virhe ilmenee vuoden sisällä siitä, kun Loval toimitti tuotteen asiakkaalleen. Toimittajan vastuu lakkaa kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun toimittaja toimitti tuotteen Lovalille. Virheellä tarkoitetaan sitä, että tuotteessa ei ole valmistustiedoissa määriteltyä toiminnallisuutta, se muutoin ei täytä valmistustiedoissa annettuja vaatimuksia tai mitoituksia, ei täytä kauppalain vaatimuksia tai että se muutoin on rakenteen tai materiaalin osalta puutteellinen tai siinä on valmistusvirhe.

Toimittaja vastaa Lovalille viallisen tuotteen vaihtamiseen liittyvistä kohtuullisista kustannuksista, kuten rahdista ja kohtuullisista työkustannuksista. Edellä mainitun lisäksi Lovalilla on oikeus veloittaa 50 euroa jokaisesta tuotteen vaihtamiseen johtaneesta reklamaatiosta. Kyseisellä summalla katetaan Lovalin reklamaationkäsittelykustannuksia.

Mikäli toimittaja ei pysty toimittamaan uutta tuotetta Lovalin ilmoittamassa kohtuullisessa ajassa, on Lovalilla oikeus vaatia virheellisen tuotteen hinnan hyvittämistä tuotteen vaihtamisen sijaan.

Lovalin pyynnöstä on toimittajan avustettava tuotteessa epäiltyjen vikojen etsimisessä ja selvittämisessä. Jos ilmenee, että tuote ei ollut viallinen, korvaa Loval toimittajalle vianetsinnästä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos tuote osoittautuu vialliseksi, vastaa toimittaja omien kustannustensa ohella myös kohtuullisista Lovalille aiheutuneista vianetsintään liittyvistä kuluista.

12. MUUTOKSET

Tuote ei saa poiketa valmistustiedoista, tai jos sellaisia ei ole annettu, sopimuksesta.

13. SALASSAPITO

Toimittaja sitoutuu pysyvästi olemaan ilmaisematta kolmansille osapuolille Lovalia tai sen toimintaa koskevaa luottamuksellista tietoa. Toimittajalla ei myöskään ole oikeutta millään tavoin suoraan tai epäsuorasti hyödyntää haltuunsa saamaa tällaista luottamuksellista tietoa, paitsi silloin, jos Loval on antanut tiedon käyttämiseen kirjallisen suostumuksensa.

Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea tietoa – teknistä, kaupallista ja muuta – siitä riippumatta onko tieto dokumentoitua tai dokumentoimatonta. Luottamuksellista tietoa ei kuitenkaan ole tieto, joka on yleisesti tunnettua tai joka on tullut tai tulee yleiseen tietoon muulla tavoin kuin toimittajan tämän kohdan rikkomuksen kautta.

Jos toimittaja rikkoo salassapitovelvoitettaan, on tämän vaadittaessa maksettava sopimussakkona 50.000 euroa jokaisesta salassapitovelvoitteen rikkomuksestaan. Sen lisäksi toimittaja on velvollinen korvamaan täysimääräisesti Lovalille aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää sopimussakon määrän.

14. IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki immateriaalioikeudet Lovalin valmistustiedoissa mainitsemiin tietoihin, kuten piirustuksiin, Lovalin toimittajalle antamiin muihin tietoihin sekä kaikkiin toimittajan Lovalille tekemän työn tuloksiin kuuluvat Lovalille.

Kaikki tekijänoikeudet sekä mahdolliset patenttioikeudet sekä muut immateriaalioikeudet, jotka liittyvät tässä kohdassa mainittuihin tietoihin, ovat Lovalin omaisuutta. Toimittajalla on vain käyttöoikeus näihin tietoihin tai tuloksiin, täyttääkseen sopimuksenmukaiset velvoitteensa.

15. TUOTEVASTUU JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMINEN

Jos Loval velvoitetaan maksamaan toimittajan valmistamien ja toimittamien tuotteiden vuoksi korvauksia kolmansille osapuolille tuotevastuun perusteella tai sen vuoksi, että tuote loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, on toimittajan korvattava Lovalille tästä aiheutunut vahinko. Toimittajalla ei kuitenkaan ole korvausvelvollisuutta siltä osin kuin tuotteiden valmistamiseen on käytetty Lovalin antamia valmistustietoja.

16. YLIVOIMAINEN ESTE

Osapuoli ei vastaa sopimuksen mukaisten velvoitteittensa laiminlyönnistä, jos laiminlyönti johtuu osapuolen määräysvallan ulkopuolisista olosuhteista, jotka estävät sopimuksen täyttämisen (ylivoimainen este). Heti esteen poistuttua osapuolen on täytettävä velvoitteensa sopimuksenmukaisesti. Ylivoimaisia esteitä ovat muun muassa sota, sotatoimet, viranomaisten toimet tai laiminlyönnit, muutokset lainsäädännössä, työtaistelu- ja vastaavat toimet. Ylivoimaisen esteen ilmenemisestä on välittömästi ilmoitettava toiselle osapuolelle.

Jos ylivoimainen este on kestänyt vähintään 30 päivää, on osapuolella oikeus irtisanoa yksittäinen toimitus tai koko sopimus välittömästi päättyväksi.

17. ALIHANKKIJAT YM.

Toimittaja saa käyttää alihankkijoita vain, jos Loval on tämän nimenomaisesti ja kirjallisesti hyväksynyt. Jos luvan saatuaan toimittaja käyttää alihankkijaa, vastaa toimittaja alihankkijan toiminnasta kuin omastaan.

18. MUUT EHDOT

Jos tilausvahvistus tai lasku sisältää sopimuksesta poikkeavia ehtoja, pätevät sellaiset ehdot vain, jos Loval on ne kirjallisesti hyväksynyt.

19. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJENRATKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Siitä aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

logo
Contact us

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at